Стаття 2. Поняття місцевого самоврядувалня 4 страница

3) забезпечення збалансованого економічного і соціального розвит­
ку відповідної території, ефективного використання природних, трудових і
фінансових ресурсів;

4) підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фі­
нансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України:

5) сприяння інвестиційній діяльності на території району, області:

6) об'єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ ні
організацій, розташованих на відповідній території, і населення, а також
бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання нп


п.п'іових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення та на заходи щодо охорони праці та охорони навколиш­нього природного середовища; Пункт 6 частини першої статті 44 із змі­нами, внесеними згідно і і Законом № 969-ІУ (969-15) від 19.06.2003 К

I) залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, уста­
ми» та організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в
послуговуванні населення відповідної території, координація цієї роботи;

8) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського
ірапспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно
ірлизитного пасажирського транспорту;

9) підготовка питань про визначення у встановленому законом по­
рядку території, вибір, вилучення (викуп) І надання землі для містобудівних
мін роб, визначених містобудівною документацією;

10) організація охорони, реставрації, використання пам'яток історії
ні культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та
підибних комплексів, природних заповідників місцевого значення;

II) підготовка висновків -щодо проектів місцевих містобудівних
програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затвер­
джуються сільськими, селищними, міськими радами;

12) видача відповідно до законодавства забудовникам архітектурно-
іі'іішуітльних завдань та технічних умов на проектування, будівництво, ре-
мніструкцію будинків і споруд, благоустрій територій та надання дозволу на
м координація на відповідній території діяльності місцевих земле­впорядних органів;

17) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у
порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарсьісого
виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок;

18) забезпечення виконання заходів з відстеження результативності
регуляторних актів, прийнятих районними, обласними радами. (Частіша
перша статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом Лі' 1160-ІУ (1160-
15) від 11.09.2003 - набирає чинності з 15.01.2004 року).

2. Крім повноважень, зазначених у частині першій ціп статті, обла­сні ради делегують обласним державним адміністраціям такі повноваження:

1) визначення відповідно до закону розміру відрахувань підприємс­
твами, установами та організаціями, що надходять на розвиток шляхів зага­
льного користування в області;

2) погодження у випадках, передбачених законом, з відповідними
сільськими, селищними, міськими радами питань щодо розподілу коштів за
використання природних ресурсів, які надходять до фондів охорони навко­
лишнього природного середовища;

3) підготовка проектів рішень про віднесення лісів до категорії за-
хисності. а також про поділ лісів за розрядами такс у випадках і порядку,
передбачених законом;

4) прийняття у встановленому законом порядку рішень про заборо­
ну використання окремих природних ресурсів загального користування;

5) визначення відповідно до законодавства режиму використання
територій рекреаційних зон;

6} затвердження для підприємств, установ та організацій, розташо­ваних на відповідній території, лімітів викидів і скидів забруднюючих речо­вин у довкілля та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених за­коном.

Глава 5

Порядок формування, організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 45. Порядок формування рад

1. Сільські, селищні, міські, районні у містах (у разі їх створення),
раіюппІ. обласні ради складаються з депутатів, які обираються населенням
відповідної території на основі загального, рівного і прямого виборчого пра­
ва шляхом таємного голосування,

2. Порядок організації і проведення виборів депутатів визначається


3. Загальний склад ради визначається радою відповідно до закону
про ішбори.

4. Рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох
і ретин депутатів від загального складу ради.

5. У разі якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до об-
рііпші необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження
ішла попереднього скликання.

6. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів,
внаслідок чого до складу ради входить менш як дві третини депутатів, до
(Ніріїшія необхідної кількості депутатів така рада вважається правомочною
ш наявності більше половини депутатів від загального складу ради.

7. Строк повноважень рад - чотири роки.

Стаття 46. Сесія ради

1. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення),
|иііпппа, обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з
і непарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

2. Перша сесія новообраної сільської, селищної, міської, районної у
місії радн скликається відповідною територіальною виборчою комісією не
їм тіш як через місяць після обрання ради у правомочному складі. її відкри­
ти1 і неде голова цієї виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки ви-
ииріи депутатів та сільського, селищного, міського голови і визнання їх пов-

ІНШЛЖСІІЬ.

3. Першу сесію районної, обласної ради скликає і веде голова відпо-
міпіої територіальної виборчої комісії.

4. Наступні сесії ради скликаються: сільської, селищної, міської -
нніювідно сільським, селищним, міським головою; районної у місті, район­
нім, иоласної-головою відповідної ради.

5. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного
|ні іу на квартал.

6. У разі немотивованої відмови сільського, селищного, міського
ііпніші, голови районної у місті, районної, обласної ради або неможливості
Німм скликати сесію ради сесія скликається: сільської, селищної, міської
|м ш секретарем сільської, селищної, міської ради; районної у місті, ра­
ннішім, обласної ради - заступником голови відповідної ради.

У цих випадках сесія скликається:

1) відповідно до доручення сільського, селищного, міського голови
11 ічнмпі районної у місті, районної, обласної ради);

2) якщо сільський, селищний, міський голова (голова районної у мі-
> и рііиоііної, обласної ради) без поважних причин не скликав сесію у дво-тижневий строк після настання умов, передбачених частиною сьомою цієї статті;

3) якщо сесія не скликається сільським, селищним, міським голо­вою (головою районної у місті, районної, обласної ради) у строки, передба­чені цим Законом.

7. Сесія сільської, селищної, міської, районної у місті ради повинна
бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів
від загального складу відповідної ради, виконавчого комітету сільської, се­
лищної, міської, районної у місті ради, а сесія районної, обласної ради - та­
кож за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального
складу відповідної ради або голови відповідної місцевої державної адмініст­
рації.

8. У разі якщо посадові особи, зазначені у частинах четвертій та шо­
стій цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу
суб'єктів, зазначених у частині сьомій цієї статті, сесія може бути скликана
депутатами відповідної ради, які становлять не менш як одну третину скла­
ду ради, або постійною комісією ради.

9. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів
і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не
пізніш як за день до сесії Із зазначенням часу скликання, місця проведення
та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

10. Сесію сільської, селищної, міської ради відкриває І веде відпові­
дно сільський, селищний, міський голова, а у випадках, передбачених час­
тиною шостою цієї статті, - секретар ради; сесію районної у місті, районної,
обласної ради - голова ради або його заступник. У випадку, передбаченому
частиною восьмою цієї статті, сесію відкриває за дорученням групи депута­
тів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її скла­
ду, а веде за рішенням ради - один з депутатів цієї ради.

11. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере
участь більше половини депутатів від загального складу ради.

12. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися
сільським, селищним, міським головою, постійними комісіями, депутатами,
виконавчим комітетом ради, головою місцевої державної адміністрації, го
ловою районної, обласної ради, загальними зборами громадян.

13. Не пізніш як на другій сесії затверджується регламент роботи
відповідної ради, а також положення про постійні комісії ради.

14. Порядок скликання сесії ради, підготовки і розгляду нею питані.,
прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з іншп\
процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються регламсп
том ради.

15. Протоколи сесій сільської, селищної, міської ради, прийняті нею
рішення підписуються сільським, селищним, міським головою, районної у


місті, районної, обласної ради - головою відповідної ради, у разі їх відсут­ності - відповідно секретарем сільської, селищної, міської ради, заступни­ком голови районної в місті, районної, обласної ради, а у випадку, передба­ченому частинами сьомою та дев'ятою цісї статті, - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні,

16. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Стаття 47. Постійні комісії ради

1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її
лічіутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які на­
мокать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її
ииконавчого комітету,

2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у
складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії ВИрІшу-
ІПІЬСЯ ВІДПОВІДНОЮ КОМІСІЄЮ.

3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський,
іччшщний, міський голова, секретар сільської, селищної, міської ради, голо-
іш районної у місті (у разі ЇЇ створення), районної, обласної ради, їх заступ­
ники.

4. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою
попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культу­
рного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджс-
іу. нмнчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей
шиюдарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вно-
■ чп.ся на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висно-
нмі ч цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

5. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які
пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження від-
ипцідпою радою, готують висновки з цих питань.

6. Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови
і'ііИчііної у місті, районної, обласної ради, секретаря сільської, селищної,
мігі.кої ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і
підконтрольних раді та виконавчому комітету сільської, селищної, міської,
|інІІіінііої у місті ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради,
ми ік-іпіх державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх
фінішнії і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, по-

ііііміі. чи результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в мпімчідішх випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету сільської, чнііміої, міської, районної у місті ради; здійснюють контроль за виконан-


ням рішень ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, район ної у місті ради.

7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в по
рядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників орга­
нів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні
матеріали і документи.

8. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову
комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення чле­
нам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами,
об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а та­
кож громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій
комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати
свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови
комісії або секретар комісії.

9. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і г
правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального
складу комісії.

10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії го­
тують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії
приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписують­
ся головою комісії, а в разі його відсутності — заступником голови або сек­
ретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секре­
тарем КОМІСІЇ.

11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому роз­
гляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими
особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи по­
винно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

12. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішені,
ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням пред­
ставників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до
відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також тл
дорученням ради, її голови, заступника голови районної у місті, районної,
обласної ради, секретаря сільської, селищної, міської ради розглядатися по­
стійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними
комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних
постійних комісій.

13. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських заса­
дах. За рішенням обласних рад голови постійних комісій з питань бюджету
можуть працювати в раді на постійній основі.

14. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед


15. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації ро-Оіни постійних комісій визначаються регламентом відповідної ради іа По-иижч'мпям про постійні комісії, що затверджується радою.

Стаття 48. Тимчасові контрольні комісії ради

1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обира­
тися з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених
і'ігнчо питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Ко-
іі іріжьпі комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її
миту та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається при-
іііічіїім, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від
іш лііьпого складу ради.

3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як
ирннило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної
і'пмісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, ін­
ші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у
іп'и'іку ч її роботою.

4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняють-
ч і моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів робо-
іи піп комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила

ІІИі КОМІСІЮ.

Стаття 49. Депутат ради

1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного
іиилчшсппя відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради
|ііііісііііи про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закін-
муіпі'ься в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата
чіпкугь бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має
ним иоішоту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради
(гі у і нпрюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її
м|Міііііімі[, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен
нчпдиї и до складу однієї з постійних комісій ради."

3. На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійс­
нимий депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках,
-іимуміі звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з
КІ/Іііікодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та

шших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідно­го місцевого бюджету.

4. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань
постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пле­
нарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без
поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може
звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у
встановленому законом порядку.

6. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розгляда­
ються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради,
до складу яких його обрано.

7. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її
органів, сільського, селищного, міського голови, керівників органів, підпри­
ємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих
або зареєстрованих на відповідній території, а депутат міської (міста облас­
ного значення), районної, обласної ради - також до голови місцевої держав­
ної адміністрації з питань, віднесених до відання ради.

8. Орган або посадова особа, до яких звернено запит, зобов'язані
дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку,
встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту
рада приймає рішення.

9. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, або
передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи
за ЇЇ дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд
підзвітним і підконтрольним ЇЙ органам та посадовим особам, які зо­
бов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені ра­
дою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.

10. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними доку­
ментами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування,
та робити виписки, копіювання цих документів.

11. Повноваження депутатів, порядок організації І гарантії депутат­
ської діяльності визначаються Конституцією України (254к/96-ВР), цим За­
коном, законом про статус депутата (3949-12), іншими законами.

Стаття 50. Секретар сільської, селищної, міської ради

1. Секретар сільської, селищної, міської ради обирається за пропо­
зицією сільського, селищного, міського голови відповідною радою з числа її
депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі.

2. Секретар сільської, селищної, міської ради не може суміщати
свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських


часадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

3. Секретар сільської, селищної, міської ради:

1) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою
ічатті 46 цього Закону; повідомляє депутатам і доводить до відома населен­
ня інформацію про час І місце проведення сесії ради, питання, які передба­
чається внести на розгляд ради;

2) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передба­
чених частиною шостою статті 46 цього Закону;

3) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд

рііди;

4) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців І на­
селення, організує контроль за їх виконанням;

5) за дорученням сільського, селищного, міського голови координує
діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє орга­
нізації виконання їх рекомендацій;

6) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

7) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійс­
нення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та ви-
Нирів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

8) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самовря-
чунапня офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням від-
іміндпої територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це
приио надано у встановленому порядку;

9) вирішує за дорученням сільського, селищного, міського голови
ііпо іидиовідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

4. Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно здІйс-
нііммти повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.

5. Повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради мо-
і. ум. бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

Стаття 51. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, ра-Ншіііш у місті ради

І. Виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у міс­ії (V разі її створення) ради є виконавчий комітет ради, який утворюється ні/ніенідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень |шдп, сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради н инконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового і мишу виконавчого комітету.


2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною
радою. Персональний склад виконавчого комітету сільської, селищної, місь­
кої ради затверджується радого за пропозицією сільського, селищного, місь­
кого голови, районної у місті ради - за пропозицією голови відповідної ра­
ди.

3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільсь­
кого, селищного, міського голови, районної у місті ради - голови відповід­
ної ради, заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови,
голови районної у місті ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого
комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих орга­
нів ради, інших осіб. (Частіша третя статті 51 в редакції Закону № 862-
/V (862-15) від 22.05.2003).

4. До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради
входить також за посадою секретар відповідної ради.

5. Очолює виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради
відповідно сільський, селищний, міський голова, районної у місті ради -
голова відповідної ради. У виконавчому комітеті сільської ради функції сек­
ретаря виконавчого комітету за рішенням ради може здійснювати секретар
відповідної ради.

6. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто
працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань ви­
конавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках
звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшко­
дуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших ви­
трат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за
рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

7. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і пра­
цюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження
сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим За­
коном для сільського, селищного, міського голови.

8. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що
його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої
влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

9. До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської, ра­
йонної у місті ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім сек­
ретаря ради.


Стаття 52. Повноваження виконавчого комітету сільської, се­лищної, міської, районної у місті ради

1. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті
(у разі ЇЇ створення) ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені
ним Законом до відання виконавчих органів ради.

2. Виконавчий комітет ради:

1) попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-
і-коігомічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань,
місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на роз-
і іімд відповідної ради;

2) координує діяльність відділів, управлінь та Інших виконавчих ор-
іішів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комуналь­
ній власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про ро-
імну їх керівників;

3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому
щдділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових
исіп.

3. Сільська, селищна, міська рада може прийняти рішення про роз­
межування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управлін­
нями, іншими виконавчими органами ради та сільським, селищним, міським
іпіцжою в межах повноважень, наданих цим Законом виконавчим органам
пиі.п.ких, селищних, міських рад.

Стаття 53. Організацій роботи виконавчого комітету сільської, ссіпіцтн, міської, районної у місті ради

Основною формою роботи виконавчого комітету сільської, селшц-іни. міської, районної у місті (у разі її створення) ради є його засідання. За-і иишпя виконавчого комітету скликаються відповідно сільським, селищним, чіп.ким головою (головою районної у місті ради), а в разі його відсутності мі неможливості здійснення ним цієї функції - заступником сільського, сс-іиіішоїо, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (ра-Нпішої у місті ради - заступником голови ради) в міру необхідності, але не |іИіпс одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь бі-'іі.ііК' половини від загального складу виконавчого комітету.

Стаття 54, Відділи, управління та інші виконавчі органи сіль-»і.мії, селищної, міської, районної у місті ради

І. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) г і ьі у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відді-

ли, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

2. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради € підзвітними і
підконтрольними раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому
комітету, сільському, селищному, міському голові, голові районної у місті
ради.


9541072987391403.html
9541122727909508.html
    PR.RU™