Її обсяг і форми контролю

Назви змістових модулів і тем Кількість годин Форма контролю
Усього із них:
Лекції Семінарські заняття Індивідуальні завдання СРС
Змістовий модуль І. Етика
Тема 1. Вступ до науки етики. Усне опитуван-ня, доповіді
Тема 2. Походження моралі та її роль в житті людини
Тема 3. Професійна етика. Етика бізнесу та управління Кейс (захист індивід. завдань)
Тема 4. Етика ділового спілкування. Основні форми ділового спілкування Групова дискусія
Разом за змістовим модулем І Модульна контрольна робота
Змістовий модуль ІІ. Естетика
Тема 5. Естетика як наука Захист індивід. завдань

Тема 6. Прикладна естетика Усне опитуван-ня, доповіді
Тема 7. Сутність, природа і функції мистецтва
Тема 8. Мистецтво XX століття в контексті європейської естетики -
Разом за змістовим модулем ІІ Модульна контрольна робота
Усього годин
ІНДЗ
Разом годин Залік

Розподіл балів за рейтинговою системою оцінювання за видами діяльності

Сума балів за змістовий модуль Змістовий модуль №1 Модульний контроль Змістовий модуль №2 Модульний контроль ІНДЗ Сума балів за дис-ципліну Семе-стро-вий конт-роль - залік
Т Т2 Т Т Т Т Т Т
Кількість балів за видами робіт:
Лекції
Семінар-ські/ практичні заняття
Індивіду-альні завдання
СРС
ІНДЗ
Всього балів -Плани проведення семінарських занять

Засвоєння дисципліни передбачає аргументоване та змістовне обговорення питань, які пропонуються для семінарів. Це поглиблює розуміння моральних проблем, активізує самостійний пошук, систематизує накопичений досвід моральних дій, дає можливість підготовки доповідей, повідомлень, рефератів за інтересами студентів та завданням викладача.

Підготовка до заняття включає в себе:

1. Засвоєння лекційного матеріалу.

2. Ознайомлення з планом семінару та матеріалами для читання за визначеною темою.

3. Підготовку коментарів, нотаток та питань, які можуть бути обговорені в аудиторії.

4. При необхідності отримання консультації викладача з питань, що стосуються доповідей та рефератів.

5. Освоєння та використання навчально-наукового потенціалу бібліотек ДонДУУ і міста.

Студент має приходити в аудиторію підготовленим до кваліфікованої дискусії, обговорення винесених на розгляд питань.

Змістовний модуль І. ЕТИКА

Тема 1. ВСТУП ДО НАУКИ ЕТИКИ

Семінар 1. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ЕТИЧНОЇ ДУМКИ

Години

ПЛАН

1. Етичні вчення Давнього Сходу та античності.

2. Середньовічна християнська етика та етика доби Відродження.

3. Етика Нового та Новітнього часу.

4. Етичні проблеми сучасності.

Питання для самоконтролю:

1. Які основні етапи можна виділити в розвитку етичної думки?

2. Назвіть представників античної етики.

3. У чому полягає основний парадокс античної етики?

4. Чим принципово відрізняються погляди Платона й Аристотеля від всіх інших античних мудреців?

5. Як змінювався предмет етики в різні історичні періоди?

6. Які етичні напрямки виникли в ХХ столітті?

7. Як ви розцінюєте перспективи моральних цінностей у сучасному українському суспільстві?

Література:


9538605592464988.html
9538666532594073.html
    PR.RU™