Практичні заняття за темою 11

Питання до обговорення

1 Що таке моніторинг поточних можливостей підпри­ємства? Чому виникає необхідність в його проведенні?

2 Які особливості потенціалу необхідно враховувати в процесі організації системи моніторингу для отримання об'єктивних результатів?

3 Охарактеризуйте основні етапи процесу організації моніторингу поточних можливостей підприємства.

4 Які моделі потенціалу доцільно використовувати для оцінки поточних можливостей юридичної фірми, великого машинобудівного підприємства, торгового підприємства? Обґрунтуйте свою позицію.

5 Які існують варіанти оцінки вартості паїв закритих компаній?

6 За яких умов можлива емісія нових акцій підприємством-емітентом?

7 Назвіть особливості оцінки підприємства під час приватизації.

8 Охарактеризуйте санаційні заходи, які змінюють вартість підприємства.

9 Перелічіть причини, що спонукають проводити оцінку потенціалу.

10 Сформулюйте роль і місце оцінки потенціалу підприємства при формуванні цілі та розробці його стратегії.

Увага! Всі теоретичні питання тем 1 -11 даної дисципліни, які виносяться на практичні заняття, надані в методичних вказівках до виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Потенціал підприємства: формування і оцінювання» для студентів спеціальності 6.050107 «Економіка підприємства» денної форми навчання (укладач к.е.н., доц. каф. економіки Таранюк Л.М.).

Самостійна робота студента

Теми для самостійного опрацювання

Для самостійного опрацювання студентами виносяться такі питання, які розглядаються в контексті нижчезазначених тем дисципліни:

Тема 3Конкурентоспроможність потенціалу підприємства

Проведення SPACE - аналізу (методичні та практичні аспекти його проведення). Оцінка і підтримка конкурентної переваги

Теми 4,5,6 Теоретичні основи оцінки потенціалу підприємства. Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства. Оцінка нематеріальних активів.

Показники фінансового стану підприємства при оцінці фінансів підприємства і вартості бізнесу.Тема 8 Оцінка нематеріальних активів.

Інституціональні основи оцінки нематеріальних активів

Теми 8,10 Оцінка нематеріальних активів. Оцінювання вартості бізнесу

Особливості оцінки окремих видів нематеріальних активів підприємства, методи результатного підходу до оцінки вартості бізнесу.


9538342436806941.html
9538425543946436.html
    PR.RU™