Стадія II. Пошук та пошукова оцінка родовищ корисних копалин

Підстадія II-1. Пошукові роботи.

Пошукові роботи проводяться з метою виявлення корисних копалин у межах відомих і потенційних рудних (продуктивних) полів, зон, басейнів, локальних перспективних ділянок надр, виділених попередніми геологозйомочними, геологопрогнозними та іншими геологорозвідувальними роботами.

У процесі пошукових робіт (геологічна зйомка 1:25000-1:5000 та спеціальні методи пошуків корисних копалин) проводяться такі гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження: 1) супутні гідрогеологічні спостереження при бурінні пошукових, картувальних та опорних свердловин; 2) вимірюються рівні води та температура головних водоносних горизонтів, відбирають проби води на хімічний аналіз; 3) проводять опис керну; 4) досліджують наявні діючі шахти та кар’єри; 5) якщо необхідно, проводять найпростіші дослідно-фільтраційні випробування опірних та картувальних свердловин (експрес-випробування, пробні відкачки та прокачування).

Підстадія II-2. Пошуково-оцінювальні роботи.

Об'єктами пошуково-оцінювальних робіт можуть бути: потенційні родовища корисних копалин, перспективні ділянки надр, прояви корисних копалин, що рекомендовані для подальших геологорозвідувальних робіт.

Головними завданнями пошуково-оцінювальних робіт є відбракування проявів корисних копалин, що не придатні для промислового використання, попередня геолого-економічна оцінка промислового значення відкритих родовищ корисних копалин і доцільності їх промислового освоєння, підготовка першочергових об'єктів до проведення розвідувальних робіт.

На цій стадії проводиться комплекс досліджень, який має забезпечити вивчення та оцінку геолого-гідрогеологічних, гідрогеологічних та інших умов освоєння родовища, а також виконання необхідних гідрогеологічних прогнозів й обґрунтувань для об'єктивної оцінки можливостей освоєння родовища. Мають бути: 1) вивчені головні водоносні горизонти та комплекси, розповсюджені як у межах родовищ, так і за його межами; їх взаємозв'язок між собою та з поверхневими водами, головні гідрогеологічні параметри; 2) попередньо оцінені можливі водопритоки в розвідувальні й експлуатаційні гірничі виробки та заходи по боротьбі з підземними і поверхневими водами; 3) встановлені водно-фізичні та механічні властивості порід, їх стійкість у підземних гірничих виробках та схилах кар’єрів, а також можливість виникнення несприятливих для розробки родовища гірничо-геологічних явищ (наприклад, прориви пливунів, обвалення та осипи); 4) оцінено вплив осушення родовища на оточуюче середовище; 5) охарактеризовано умови водопостачання майбутніх гірничих підприємств.У свою чергу, матеріали виконаних досліджень повинні дозволяти:

1) поділити родовища на ділянки, що є різними за гідрогеологічними та інженерно-геологічними умовами; 2) обґрунтувати з точки зору гідрогеології та інженерної геології доцільність розробки родовища відкритим або підземним способом, а також надати орієнтовну економічну оцінку заходів по боротьбі з водопритоками; 3) висвітлити гідрогеологічні умови (загальні) наземного будівництва в районі родовища.

Для вирішення отриманих завдань виконується комплекс гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень, що містить наступні види робіт: 1) комплексну гідрогеологічну та інженерно-геологічну зйомку району родовища масштабу 1:25000 та крупніше (в залежності від складності природних умов і розмірів родовища); 2) буріння спеціальних свердловин з метою гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень (наприклад, дослідно-фільтраційні випробування, відбір проб води, режимні спостереження тощо); 3) гідрогеологічні спостереження та документація при бурінні й випробуванні розвідувальних свердловин; 4) дослідно-фільтраційні роботи (одиночні й кущові відкачки) зі спеціальних гідрогеологічних і розвідувальних свердловин, розташованих на характерних у гідрогеологічному відношенні ділянках розповсюдження головних водоносних горизонтів; 5) спостереження за режимом підземних і поверхневих вод; 6) лабораторне вивчення водно-фізичних і фізико-механічних властивостей порід, а також хімічного складу підземних і поверхневих вод (з відбором проб зі всіх головних водопунктів; 7) геофізичні дослідження для вивчення гідрогеологічних й інженерно-геологічних умов району родовища (профільні й площинні зйомки, геофізичні дослідження у свердловинах).

Весь комплекс виконаних гідрогеологічних досліджень на цієї стадії має забезпечувати вивчення гідрогеологічних умов району родовища та їх схематизацію для вирішення головних гідрогеологічних прогнозів й обґрунтувань.


9537578020432277.html
9537635805857400.html
    PR.RU™