Різниця цих рівнянь і дасть рівняння утворення кристалогідрату

A (к.) + nH2O = A*nH2O Н3 = Н1 - Н2

Беруть наважки безводної солі і кристалогідрату (5-10) г. з точністю до 0,01 г. В калориметричну посудину наливають 150 мл дистильованої води і закріплюють в калориметричному стакані. Вимірюють початкову температуру. Потім в калориметричну посудину вносять наважку безводної солі, розчиняють її та фіксують зміну температури. За формулою (1) визначають Н1

Аналогічно проводять визначення ентальпії розчинення кристалогідрату Н2

В протоколі виконують відповідні розрахунки, використовуючи наведене в роботі рівняння і роблять відповідні висновки.

Робота 3.Розрахувати чи самовільний процес утворення кристалогідрату.

Необхідно розрахувати ізобарно-ізотермічний потенціал G дляреакції утворення кристалогідрату A (к.) + nH2O = A*nH2O

G= H-T S

H розраховано в роботі 2. Розраховуєм за довідниковими даними ентропію реакції Sр.

Sр = SA*nH2O – (SA(к.) + n SH2O )

Підставивши одержані дані в рівняння G= H-T S зробіть висновок про можливість самовільного утворення кристалогідрату при стандартних умовах.

Робота 4. Визначення ентальпії реакції взаємодії оксиду кальцію з ортофосфорною кислотою.

В калориметричну посудину заливають 50 мл 0,1 н розчину Н3РО4 і вимірюють температуру. Зважують на аналітичних вагах 0,5 г СаО і при перемішуванні вносять його в розчин ортофосфорної кислоти. Записують найвищу температуру, яку покаже термометр в результаті реакції.

Обчислення ентальпії реакції взаємодії проводять за формулою:

Література

  1. Клименко А.О., Мельник М.В., Павлюк В.М., Нечитайло Л.Я., Хопта Н.С., Коцаба М.В. Навчально-методичний посібник з фізичної та колоїдної хімії для студентів вищих медичних навчальних закладів. Івано-Франківськ, 2004.
  2. Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія, Вінниця, «Нова книга», 2006.

Підготувала: доцент кафедри Мельник М.В.

Обговорено і затверджено

на засіданні кафедри

протокол №1 від 28.08.20012р.

Зав. кафедрою біологічної та медичної хімії проф. А.М.Ерстенюк

Заняття 15

Тема: Кінетика біохімічних реакцій.

Актуальність теми:Вивчення кінетики і механізму хімічних реакцій має велике теоретичне і практичне значення як для хімії, так і для медицини. Знання факторів, від яких залежить швидкість реакції дозволить регулювати процеси, які проходять в організмі, вивчати ефективність дії лікарських препаратів. Знання умов протікання реакцій дозволяє регулювати, створювати оптимальні умови протікання реакцій.

Навчальні цілі:

Знати: вплив основних факторів: концентрації, температури, тиску на швидкість та напрям протікання реакцій.

Вміти:. Визначати швидкість хімічної реакції, її залежність від концентрації і вплив каталізаторів.

Самостійна позааудиторна робота студентів.

1. Швидкість хімічних реакцій, її вираження.

2. Вплив природи реагуючих речовин, концентрації на швидкість реакції.

3. Закон діючих мас.Фізичний зміст константи хімічної рівноваги, її вираз.

4. Константа хімічної рівноваги, способи її вираження.

5. Порядок і молекулярність хімічних реакцій.

6. Енергія активації. Каталіз і каталізатори.

7. Залежність швидкості реакції від температури і тиску.

8. Ферментативні біохімічні процеси. Ферменти, як біологічні каталізатори.

9. Ланцюгові та фотохімічні, біохімічні реакції.

10. Прогнозування зміщення хімічної рівноваги на основі принципу Ле-Шательє-Брауна-Пригожина.

Контрольні питання.

1. Напишіть вираз:

а) константи рівноваги;

б) швидкості прямої і зворотної реакції.

Для реакцій:

СО2(г) + С(тв) =СО (г) N2 + O2 = 2NO

N2 + 3H2 = 2NH3 CO(г) + H2O(г) = CO2(г) + H2

2SО2(г) + О2(г) = 2SО3 (г) 2NO2 = 2NO +O2

2NO + Cl2 =2NOCl 2СО + О2 = 2СО2

2Н2 + О2 = 2H2O(г) 2NO + О2 = 2NO2

С(тв) + Н2О (г) = СО + Н2 2N2O + O2 = 4NO

2. Як зміниться швидкість даної реакції, якщо:

а) концентрацію одногозкомпонентівзбільшити в два рази;

б) тиск системи зменшити в три рази;

в) температуру підвищити з 650 до 720 К (температурний коефіцієнт 2).


9536209269113286.html
9536289862531192.html
    PR.RU™