Склад комісії (представники) для вибору майданчика для будівництва

Основні терміни та визначення

Терміни Визначення
Ліцензія Спеціальний дозвіл на право здійснення окремих видів діяльності
Інвестор Юридична (фізична) особа, яка приймає рішення про вкладення власних, запозичених або залучених коштів у формі капітальних вкладень в об'єкти будівництва з метою одержання прибутку або соціального ефекту
Замовник Інвестор або його довірена особа, що укладає до­говір (контракт) на проектування та будівництво об'єкта, контролює його виконання та здійснює інші функції на підставі встановлених чинним законодав­ством повноважень
Інвестиції Всі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об'єкт підприємницької чи інших видів діяльності
Недержавні капітальні вкладення Інвестиції, що фінансуються за рахунок коштів ін­весторів з недержавними формами власності
Тендер Форма розміщення замовлення на виконання будів­ництва об'єкта, що передбачає відбір підрядника шляхом оцінки його пропозицій і умов, на яких він згоден виконати замовлення
Конкурс Форма розміщення замовлення на проектування з метою відбору оптимального проектного рішення та проектувальника для даних умов
Будівництво (нове) Будівництво на вільних від забудови територіях житлових (нове) та громадських будинків, об'єк­тів комунально-побутового призначення, під­приємств, інженерно-транспортних комунікацій і споруд для надання послуг або створення нових виробничих потужностей
Інвестиційна діяльність Сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій
Учасники інвестиційної діяльності Громадяни та юридичні особи України, інших держав, які забезпечують реалізацію інвестицій як виконавці замовлень або на підставі дору­чень інвестора (підрядники, замовники, проек­тувальники, постачальники, посередники, виго­товлювачі та ін.)
Інжиніринг Інженерно-консультаційні послуги: техніко-економічне дослідження, обґрунтування, розра­хунки; технічний нагляд і супровід; організація виробництва та управління; проектування нової технології, експлуатація, консультації

Склад комісії (представники) для вибору майданчика для будівництва

1. Замовник проекту
2. Проектувальник (ген. проектувальник)
3. Органи місцевого самоврядування та визначені ними зацікавлені організації
4. Органи містобудування та архітектури
5. Органи охорони навколишнього природного середовища
6. Органи державного санітарного нагляду
7. Інші органи державного нагляду залежно від специфіки об’єкта

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Основна мета реконструкції і технічного переоснащення – утворення закладу з більш високими техніко-економічними показниками: покращення якості надання послуг та збільшення випуску готової продукції, механізація і автоматизація виробничих процесів, впровадження сучасного обладнання, нових методів організації виробництва і обслуговування, зростання економічних показників діяльності підприємства харчування.

Реконструкція – це перебудова існуючих об’єктів з метою поліпшення умов експлуатації, надання послуг, збільшення і покращення якості продукції та інше, пов’язана зі зміною геометричних розмірів, функціонального призначення, заміною окремих конструкцій та їх елементів, зміною основних техніко-економічних показників.

Направлення за якими може здійснюватися реконструкція закладу ресторанного господарства:

- розширення площі всього підприємства у цілому;

- перепланування окремих виробничих цехів і приміщень із забезпеченням поточності технологічних процесів;

- змінення існуючого співвідношення площ різних груп приміщень усередині підприємства шляхом збільшення площ одних та зменшення інших приміщень;

- переведення закладу на роботу з кулінарними напівфабрикатами;

- зміна складу приміщень при перепрофілюванні підприємства;

- впровадження додаткових послуг та нових для даного закладу методів обслуговування.

Технічне переоснащення підприємств харчування – це:

- повна або часткова заміна технологічного обладнання (теплового, механічного, холодильного), яке експлуатується, в наслідок його морального зносу;

- переведення на більш економічні види теплоносіїв для конкретного міста, регіону;

- впровадження нової технології приготування страв або нового асортименту продукції.

Пріоритетність реконструкції чи технічного переоснащення перед будівництвом нової будівлі обумовлена тим, що вони дають можливість збільшити об’єм товарообігу з меншими витратами шляхом зниження капітальних вкладень у більш короткі строки.

Направлення, за якими виконується аналіз діяльності існуючого підприємства харчування:

- організація завантажувально-розвантажних робіт при прийманні продуктів до складу;

- дотримання вимог та умов зберігання продуктів і кулінарних напівфабрикатів в існуючих охолоджувальних камерах та коморах;

- організація транспортування продуктів і кулінарних напівфабрикатів у виробничі приміщення, бар та магазин кулінарії;

- послідовність їх оброблення на робочих місцях;

- склад виробничих цехів і приміщень. При цьому слід визначити, які з них необхідно залишити, виключити або замінити новими, за рахунок чого може бути збільшена площа торгівельного залу;

- організація транспортування, зберігання та вивезення харчових відходів з підприємства.
9536009667305913.html
9536054190853786.html
    PR.RU™